skip to Main Content
ACTA  DEL RESULTAT  DE LES ELECCIONS A LA JUNTA DE GOVERN

ACTA DEL RESULTAT DE LES ELECCIONS A LA JUNTA DE GOVERN

Salutació-. Benvolguts socis És una satisfacció per la junta fer aquest comunicat per, en primer lloc, saludar-vos i desitjar que tots esteu bé de salut. Afortunadament les restriccions inherents a la pandèmia van minvant i des de fa unes setmanes podem reempendre la pràctica del nostre hobby i tornar a volar a les instal.lacions dels nostre club,

En Alberto Duarte  Montero    amb DNI  Num 39.714.641-N,  president de la Junta  Electoral i en Baltasar Rull Pellejà   amb DNI Num 39.833.360-M, secretari de la Junta electoral  de Aeroclub Pla de Vent

CERTIFICAN:

1-.   Que en la Assemblea General Ordinària celebrada el passat  23 d´ octubre , la Junta directiva  va convocar  eleccions per renovar la totalitat  dels  seus  càrrecs.

2-.  La junta  electoral  va  quedar  constituïda  amb els següents components

            –  Alberto Duarte Montero , soci num-292 – president

            –  Enrique Belmont Pozo.   soci num – 8 , vocal

            .  Rafael Rovira Murillo-  soci num -73- vocal

            –  Baltasar Rull Pelleja , soci num 360 – secretari

3-.  Un cop complerts els terminis  del calendari electoral, La Junta  encarregada de tot el procés  ha revisat les candidatures presentades per  formar el nou Equip  directiu.

4-.  Que tal sols s´ha presentat una única candidatura  encapçalada   per  el soci Eduard Domingo Pares.

5-.  Que  la candidatura de Eduard Domingo Pares  compleix  tots els requisits legals  per ser  elegida  valida.

6-. Que  un cop complert  el termini   de presentació d´ impugnacions i/o reclamacions. No se n´ ha presentat  cap .

7-. Que  d´acord   amb el  que preveuen els Estatuts del Club  en el  Capitol IV, punt 22  , pel  fet  de  ser candidatura única queda  automàticament proclamada  guanyadora  i es dona  per tancat el procés electoral

8-. Que amb data  1 de desembre  del 2021 queda constituïda la nova  junta directiva del Aeroclub   formada per

            – Eduard Domingo Pares , soci 138 Num com President

            – Juan Cantos Hernandez  , soci Num 4  vicepresident

            – Joan Brunet Revolto  . soci num 21 com a vocal

            – Baltasar Rull  Pellejá soci Num 360 com a secretari i tesorer

Considerarem especialment important la col.laboració  de

  Jose Mª  Lazaro Matas  en el manteniment del camp i de

  Alex Tylka Lopez  en organització de concursos

 Bràfim a 1 de Desembre del 2021

  Alberto Duarte Montero                              Baltasar Rull Pelleja

  President  Junta  electoral                            Secretari Junta  electoral    

Contacta'ns

El Club d'aeromodelisme pla de Vent, és uns dels clubs més antics de Catalunya per la pràctica de totes les modalitats aeromodelistes. Malgrat que no és constitueix formalment fins a l'octubre de l'any 1980, una colla de persones inquietes i molt actives dins el nostre món, van començar a mitjans dels anys 70 a crear el que és avui la nostra institució.

El nostre correu:  info@pladevent.com

Contacta'ns

El Club d'aeromodelisme pla de Vent, és uns dels clubs més antics de Catalunya per la pràctica de totes les modalitats aeromodelistes. Malgrat que no és constitueix formalment fins a l'octubre de l'any 1980, una colla de persones inquietes i molt actives dins el nostre món, van començar a mitjans dels anys 70 a crear el que és avui la nostra institució.

El nostre correu:  info@pladevent.com

Copyright 2020 © Pla de vent

Pàgina feta per Despega!

Copyright 2020 © Pla de vent

Pàgina feta per Despega!

Copyright 2020 © Pla de vent

Pàgina feta per Despega!

Back To Top